چه تعدادمشاوراملاک غیرمجازدرتهران وجوددارد؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

چه تعدادمشاوراملاک غیرمجازدرتهران وجوددارد؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14088 بازدید
چه تعدادمشاوراملاک غیرمجازدرتهران وجوددارد؟

به گزارش ملکیتا،دبیراتحادیه مشاوران املاک ازشناسایی 950بنگاه املاک غیرمجاز درسطح شهرتهران خبردادوبیان نمود:برای برخوردقانونی،اسامی این واحدها رابه اداره اماکن معرفی می‌کنیم.

وی با اشاره به فعالیت غیرمجاز واحدهای مشاوراملاک درشهرتهران،بیان نمود:اتحادیه املاک زیرنظرقانون نظام صنفی می‌باشد وبه همین دلیل نمی‌توانیم واحدصنفی مختلف راپلمب کنیم.براین مبنا بنگاه های املاک غیرمجاز راشناسایی کرده واسامی آنها رابه اداره اماکن معرفی می‌نماییم

سعیدلطفی با توجه به این موضوع که 950بنگاه املاک غیرمجازرابه این اداره معرفی کرده‌ایم،تصریح نمود:تعدادی ازاین مشاوران املاک بزرگ هستند،بنگاه 2طبقه بامساحت 180مترمربع،زمانی که بنگاه‌هایی به این بزرگی رامی‌بینیم،می‌گوییم امکان ندارداین واحد به این بزرگی جواز نداشته باشد.

دبیراتحادیه مشاوران املاک اظهارنمود:مردم درابتدابایدازمشاوران املاک درخواست جوازکنندودرمرحله بعد مشاهده کنندآیا آدرس صحیح است ودرآخرتاریخ انقضاء باید چک شود.درضمن کسی که صاحب جواز است باید دربنگاه حضورداشته باشد.

وی با بیان اینکه با پلمب950بنگاه املاکی که فاقد مجوز انقلابی دراین قسمت روی می‌دهدودرنتیجه همه قانونمندمی‌شوند،گفت:بنگاه‌هایی که فاقدمجوزهستند‌تخلفاتی مانند‌اضافه دریافت،اجاره مال غیرو...دارند براساس ماده28قانون نظام صنفی با آنها برخوردشده وپلمب می‌شوند.

 

 

 

هموطنان عزیزوهمراهان همیشگی ملکیتالطفاًنظرات خودتان رابامابه اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support