دلیل گرانی این روزهای مسکن!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

دلیل گرانی این روزهای مسکن!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 16739 بازدید
دلیل گرانی این روزهای مسکن!!!

نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران دلایل افزایش قیمت مسکن رابرشمردوبیان نمود:این مسئله یعنی گرانی قیمت مسکن فقط به خودمسکن مربوط نیست به اقتصادکشورنیزربط داردودرمرحله بعدی مسئله این است که تعادل میان عرضه وتقاضابرقرارنشده وفاصله زیاد است.

رهبرافزود:درصورتی که تقاضابسیاربیشترازعرضه وتولیدمسکن شده است.به طورمعمول هنگامی که درعرضه کمبودبه وجودمی‌آیدونیازوتقاضابالاباشدقیمت هانیزبالامی رودودراقتصاداین یک امربدیهی است؛هنگامی که به واسطه کمبودعرضه قیمت هابالابروداین افزایش قیمت نه تنها درحوزه فروش بلکه دررهن واجاره نیزتأثیرپیدامی‌کند.

وی گفت:هنگامی که به دلیل گرانی وناتوانی مردم خریدوفروش صورت نگیردبازاربه همان شکلی که به خودگرفته است به رکودمی‌رسدواین گرانی همیشگی خواهدبودودرحال حاضربه چنین نقطه ای رسیده‌ایم ونیاز به یک اراده جدی از سوی دولت است.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

ایرج رهبرادامه داد:نیاز اولیه برای زندگی مسکن است که مردم بهبهان نیازدارندبه همین دلیل هرچه مسکن گرانتر شودهمین نیازازبین نمی‌رود.موقعی که مردم توانایی خرید مسکن رانداشته باشندناچار هستند اجاره کنند.وهمین امرباعث می‌شودتقاضادربازاراجاره نیزافزایش می‌یابدوشاهدافزایش رهن واجاره خواهیم بود.واین همان مسئله ای می‌باشد که باآن مواجه هستیم.

وی اضافه کرد:برهمین اساس دولت بایدتصدی‌گری رابه دست بخش خصوصی بسپاردوخودش سیاست‌گذارباشد.درصورتی که دولتمردان خودشان این شعار رامی‌دهندولی متأسفانه هیچ موقع به آن عمل نمی‌کنند.چه درمجلس وچه دردولت طرح‌هایی که ارائه می‌دهندمانندجهش تولیدمسکن،خوب ومؤثراست.

نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان بیان کرد:چنانچه این طرح هاعملیاتی شوندودرجهت افزایش تولیدمسکن حرکت کنید،شاهدبالارفتن عرضه خواهیم بود.ولی مدت زمانی است که ازتصویب طرح مذکورمی‌گذردوهنوزاجرایی نشده است.دولت بایددرسال تولیدسالانه یک میلیون مسکن راجدی بگیرد.هرچند که رئیس جمهوره همیشه به تولیدمسکن اشاره می‌کندولی نکته این است که درراستای این هدف دولت نیز بایدهمکاری کند تا این اتفاق رخ دهد.

ایرج رهبرادامه داد:درحال حاضرقیمت مسکن بانرخ مصالح تناسبی نداره اکنون عمده قیمت مسکن درقیمت زمین خلاصه می‌شودوهزینه مصالح دراین حدی که بزرگنمایی می‌شودتأثیرگذارنیست.به همین دلیل چون قیمت زمین بسیارزیادافزایش یافته قیمت واحدهای مسکونی نیزبالا می‌رود.دولتمردان ومجلس سعی کردندطرح های کمک کننده‌ای رااجرایی کنندتاقیمت زمین ارزان شودودرنتیجه قیمت مسکن نیزکاهش یابد.اگراین اتفاق رخ دهد وپیگیری جدی وخوبی صورت گیردوضعیت بهترمی‌شود.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات خودتان راباماوهمراهان همیشگی ملکیتابه اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support