تاچه زمانی رکودبازارمسکن ادامه دارد؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

تاچه زمانی رکودبازارمسکن ادامه دارد؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 12624 بازدید
تاچه زمانی رکودبازارمسکن ادامه دارد؟

واسطه های ملکی از‌ادامه انتظارات کاهشی دربازارمسکن تهران خبرمی‌دهند ومی‌گویند دربرخی ازفایل‌های فروش درمقایسه بااردیبهشت ماه کاهش20تا25درصدی قیمت‌هارامشاهده می‌کنیم.ازمناطق پرمعامله تهران بررسی‌هابیان کننده ارسال دست کم سه سیگنال کاهشی به بازارمسکن است.ازحدودیک ماه قبل این جهت دهی آغازشدکه امیدواری به چشم انداز اقتصادایران افزایش پیداکردونرخ ارزکاهش یافت.

درتهران نیزمانندپنج سال قبل معاملات مسکن دررکودبه سرمی‌بردولی تفاوت این دوره باسال‌های قبل دراین است که انتظارات افزایشی جای خودرابه انتظارات کاهشی داده است.این موضوع ازیک طرف افزایش فروشنده های آپارتمان وازطرف دیگررشدعرضه واحدهای مرغوب رادربردارد؛درضمن هنوزتعدادقابل توجهی ازمالکان براساس انتظاراتی که درزمان ایجادحباب قیمتی درذهن دارندنرخ‌هاراکاهش نداده‌اند.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

آیاآپارتمان های 30متری به دردبازارمسکن می‌خورد؟

درپایتخت برآوردکلی ازبازارمسکن نشان دهنده آن است که انتظارات افزایشی به طورکامل ازبازارمحوشده است.ولی چالشی میان دوطرف عرضه وتقاضا دیده می‌شودکه ممکن است فرآیندرونق معاملات رابه تعویق بیندازد.دربازاربه نظرمی‌رسدبرای پذیرش کاهش قیمت ،به یک دوره استراحت همراه بارکودمعاملات نیاز است.این موضوع باعث می‌شود که فروشندگان بالقوه راضی شوند قیمت را کاهش دهندوموجب می‌شوددربازار ریزش بیشتری رخ بدهد.

طبق بررسی ها علاوه برنبودتقاضای مصرفی،تقاضای سرمایه‌گذاری نیزاز بازارمسکن شهرتهران کنارکشیده است.بعضی ازسفته بازان منتظردریافت نشانه‌ای ازصعودبازارارزهستند؛نشانه‌ای که احتمال ارسال آن درزمان کوتاه خیلی ضعیف به نظرمی‌رسد.

وموضوع دیگری که می‌تواند دست کم سه ماه دیگربه رکودبازارمسکن بیافزایدنزدیک شدن به ماه محرم وصفراست که از23روزدیگرشروع می‌شود.واین موضوع درحالی است که درماه‌های محرم وصفرمعمولاًبازارملک کسادمی‌شود.به همین دلیل احتمالاًتا سه ماه دیگرنمی‌توان انتظار رونق چندانی دربازار ملک داشت.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support