رشد109درصدی نرخ مسکن دردولت رئیسی!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

رشد109درصدی نرخ مسکن دردولت رئیسی!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 12019 بازدید
رشد109درصدی نرخ مسکن دردولت رئیسی!!!

به گزارش ملکیتا،دومین سالگردآغاز به کاردولت سیزدهم درروز دوازدهم مردادماه بود؛دولتی که تصمیم داشت مسیرحرکت نرخ مسکن راکنترل نماید وبتواند بازار مسکن را کنترل نماید وبرآن مسلط شود.ولی درحال حاضر باگذشت 2سال ازعمردولت ابراهیم رئیسی،قیمت مسکن به کجارسیده است؟

درسال 1400زمانی که ابراهیم رئیسی مسند ریاست جمهوری را تحویل گرفت درست همان زمان بود که بازار مسکن دردوره دوم دولت حسن روحانی ودراثرخروج یکجانبه ترامپ ازبرجام تحت تأثیررشدتورم قرارگرفت وقیمت‌ها افزایش زیادی پیداکرده بود.درهمان زمان درشهرتهران نرخ هرمترمسکن به حدود31میلیون تومان رسیده بودودولت رئیسی معتقد بود که باسیاست‌هایی که درآینده قراراست به کارگیرد این اوضاع نابسامان بازارمسکن را پایان دهدوهمچنین نرخ مسکن درکشورکنترل شود.

درضمن طرح‌هایی که دراین زمینه ازهمان ابتدا مطرح شدطرح نهضت ملی مسکن بودوهدف اصلی این طرح خانه‌دارکردن قشرضعیفومستأجران جامعه بود.وبراین مبناقرارشددرچهارسال ریاست جمهوری رئیسی درکشورسالی یک میلیون مسکن ساخته شود.

ازهمان ابتداساخت چهارمیلیون واحد مسکونی درچهارسال مورد انتقادفعالان بازارمسکن قرارگرفت.وهمه آنها معتقد بودند که با وجود شرایط اقتصادی کشورورشد تورم دولت توانایی تأمین مالی این پروژه بزرگ را ندارد.درحال حاضر که دوسال گذشته دولت نتوانسته حتی یک واحد مسکونی تحویل مردم دهدوهم اکنون که دولت تصمیم داردبرای شروع پروژه اقداماتی انجام دهددراین حوزه با موانع جدیدی روبروشده است؛به ویژه کمبودزمین مناسب ساخت وسازدراغلب شهر‌ها

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

روندنرخ مسکن در2سال اول دوره رئیسی

درهمان ابتدای اجراکردن حکم رئیسی وطبق گزارش‌های بانک مرکزی قیمت هرمترمسکن درتهران حدود31میلیون تومان اعلام شده بود.تا یک سال طبق گزارش‌هایی که ارسال شدهرماه حاکی ازروندصعودی قیمت بود تاجایی که درمردادسال1401قیمت هرمترخانه حدود38درصدافزایش یافت وبه متری42میلیون و729هزارتومان رسید.

ونرخ مسکن تاآذرماه روبه افزایش بود واین دفعه نرخ مسکن درتهران به حدودمتری48میلیون تومان رسید.واین افزایش قیمت مسکن باعث ایجادتشویش درجامعه شده واین روند افزایش قیمت که درتاریخ اقتصادایران سابقه نداشته است برهمین اساس دولت تصمیم گرفت هرچه سریعترراهی برای کنترل وضع موجود پیداکند؛به همین دلیل دولت صورت مسئله راپاک کردوتصمیم گرفت آمارهای مربوط به بازار مسکن راسانسورنماید.

ازآذرماه سال قبل ازقیمت مسکن هیچ آماررسمی دردسترس نیست،ولی طبق گفته کارشناسان درحال حاضردرتهران قیمت هرمترمسکن به حدودمتری65میلیون تومان رسیده است؛یعنی قیمت مسکن ازمردادماه 1400تا مردادماه امسال 109/6درصد افزایش داشته است.درضمن به گفته بعضی ازکارشناسان متوسط قیمت مسکن درتهران ازمتری65میلیون تومان نیز فراتررفته است.

 

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتالطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support