ساخت مسکن درسال1402رونق گرفت!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

ساخت مسکن درسال1402رونق گرفت!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 11059 بازدید
ساخت مسکن درسال1402رونق گرفت!!

عضوکمیسیون عمران مجلس احمدنیامالی بیان کرد:درجلسات منظم شورای عالی مسکن به این نتیجه رسیدیم که1.5میلیون واحدمسکونی درحال ساخت داریم ودرحال حاضر35هزارهکتار زمین به طرح جهش تولیدمسکن اختصاص پیداکرده است.

احمددنیامالی گفت:هدف اصلی ما تولیدیک میلیون مسکن درسال است ودراین حوزه تفکیکی قائل شدیم،به طورمثال قرار شد که 200هزارمسکن روستایی توسط بنیادمسکن ساخته شود.ودرضمن بنیادمسکن ساخت مسکن درشهرهای کمتراز25هزارنفر را قبول کرده است.

وی اظهارنمود:به هرحال ما اعتقادداریم،یک ظرفیت بزرگ درقسمت خصوصی ومردم وجوددارد که باید چه به صورت فردی وچه به صورت گروهی زمینه ‌ای تعرفه شده برای طرح جهش تولیدمسکن دراختیارمردم قراردهیم تا آنها هم با استفاده ازسرمایه‌های شخصی وتسهیلات بانکی بخشی از کارساخت مسکن را بتوانند به دوش بکشند.

عضو کمسیون عمران مجلس افزود:ما چه دربحث انبوه‌سازی وچه بحث ساخت مسکن چه به صورت شخصی وچه گروهی،سازمانها وتعاونی‌هامواردی رادرقانون جهش تولیدمسکن مورد نظر قرار دادیم که طبق آخرین آمارهایی که به دست ما رسیده ساخت حدود400هزارواحدمسکونی توسط بخش خصوصی ومردم درطی دوسال گذشته آغاز شده است.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

این نماینده مجلس بادرنظر گرفتن این موضوع که امسال با توجه به اینکه رئیس جمهور مدت زمان زیادی رابرای مسکن وبرگزاری نشست‌های منظم شورای عالی مسکن اختصاص داده است؛ادامه داد:امسال نسبت به سال قبل شرایط ساخت مسکن بهتر شده است.

دنیا مالی گفت:طبق نتیجه به دست آمده از جلسات منظم شورای عالی مسکن 1.5میلیون واحد مسکونی درحال ساخت داریم ودرحال حاضر حدود35هزارهکتار زمین به طرح جهش تولیدمسکن اختصاص پیدا کرده است وعلاوه براین با سعی وتلاش وزارت راه وشهرسازی حدود20هزارهکتار دیگر به طرح جهش تولید مسکن اضافه خواهد شد

البته وی تأکیدنمود که درکل حدود100هزارهکتارزمین لازم است تابتوانیم به هدف موردنظردرقانون جهش تولیدمسکن برسیم.

 

 

 

 

 

هموطنان عزیز لطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support