سودخریداران چقدراست/بازارداغ فروش متری مسکن درتهران | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

سودخریداران چقدراست/بازارداغ فروش متری مسکن درتهران

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 17120 بازدید
سودخریداران چقدراست/بازارداغ فروش متری مسکن درتهران

به گزارش ملکیتا:درتهران بازارپیش فروش متراژهایی ازیک آپارتمان به چندنفرگرم شده واین نوع معاملات بیشترتوسط تعاونی هادرمنطقه22انجام می شود.دراین فراگردافرادی که قادربه خریدشش دانگ یک آپارتمان نیستند،برای حفظ ارزش پول وسرمایه گذاری دربازارمسکن ،سهام خریداری می کنند.

باپایین آمدن توان متقاضیان کم کم تقاضا برای پیش خرید متراژمشخصی ازیک آپارتمان افزایش یافته است.سال هاست که فروش سهام پروژه های مسکونی ازسوی تعاونی ها وسازندگان درکشوراجرامی شودولی تاقبل ازنوسانات سالهای آخررونق چندانی نداشت.سازندگان ازطریق واگذارکردن امتیازمتراژهای مشخصی ازپروژه های مسکونی وتجاری خودبه افراد مختلف،نقدینگی موردنیازرابرای کامل شدن طرح ها جذب می کنند.

تعدادقابل توجهی آگهی فروش سهام مسکن دربین آگهی های منطقه22دیده می شود.با توجه به اینکه واحدهای مسکونی این منطقه متراژبالایی داردوعدم تناسب توان خریدمتقاضیان بانرخ های موجود،بعضی ازپروژه هابه صورت متری فروخته می شود.

به صورت مثال زمانی که یک واحد200متری برای پیش فروش عرضه می شودوچهار فردمختلف هرکدام50مترازاین واحدرابه صورت سهام خریداری می کنند.معمولاًقیمت معین شده پایین ترازنرخ های موجود در بازاراست که البته به صورت علی الحساب تعیین می شود.

ممکن است درآینده باضرایبی در ارتباط با انتخاب طبقه،انشعابات،مشاعات وپارکینگ،قیمت آپارتمان موردنظرافزایش پیدا کندکه متقاضی این اختلاف قیمت را بایدبپردازد.با کامل شدن پروژه،هریک ازاین چهارنفرمی توانندسهام خودراازآپارتمان موردنظربا نرخ روزدر بازار عرضه نمایند

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رازیراین خبرکامنت کنید

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support