پیش بینی افزایش نرخ خدمات مهندسی مسکن/جهش قیمت مسکن ازاردیبهشت | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

پیش بینی افزایش نرخ خدمات مهندسی مسکن/جهش قیمت مسکن ازاردیبهشت

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14359 بازدید
پیش بینی افزایش نرخ خدمات مهندسی مسکن/جهش قیمت مسکن ازاردیبهشت

دبیرکانون سراسری انبوه سازان مسکن سال1402راسال بسیاردشواری برای بازارمسکن برشمرد وگفت:ازاین بازارخروج سرمایه گذاران به دلیل افزایش تورم دربخش صنعت مسکن درسال جاری شدت می گیرد.

طبق اظهارنظرمسئولان،مقدمات تخصیص مستقیم بخشی ازدرآمدفروش نفت به صندوق ملی مسکن،فراهم شده است موضوعی که هنوزبرای فعالان صنعت مسکن پرابهام وغیرواقعی است.

اقتصاددانان وکارشناسان اقتصادی معتقدندکه درسال جاری نرخ تورم نسبت به سال1401افزایش خواهدداشت واین موضوع می تواند برگرانی بیش ازانتظارنرخ مسکن تأثیرگذارباشدچون تورم بازارمسکن بیشترازسایربازارهااست وشرایط قیمت دراین بازار را به تنش می کشاند.

درهمین رابطه دبیرکانون سراسری انبوه سازان مسکن،فرشیدپورحاجت درگفتگوبااقتصاد24گفت:تا الان هیچ اقدام مؤثری برای کاهش ریسک سرمایه گذاری دربازارمسکن توسط دولت انجام نگرفته وکماکان بازارمسکن درهمان مدارسال های گذشته قرار داردودرسال جاری کاهش سرمایه گذاری درحوزه تولید مسکن راخواهیم داشت.

فرشیدپورحاجت تصریح کرد:دولت نمی تواند باتکراروعده ساخت یک میلیون مسکن درسال مشکلات این بازارپرتقاضا راحل کند زیرا حوزه مسکن بنیادی است ومشکلات دراین بازارنشأت گرفته ازسیاست ورزی ها دراین بازاراست وهمچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد:دربازارساخت وسازمسکن بسیاری ازفعالان که به صورت خرد فعال بودند با توجه به افزایش تورم دراین بخش ازبازارخارج شده اند واین روند همچنان ادامه خواهد داشت وبحران دربخش تأمین مصالح ساختمانی وزمین بیشترازسال قبل خواهدشد.

پورحاجت با اشاره به وضعیت موجود درصنعت مسکن گفت:براساس پیش بینی شورای مرکزی افزایش 150درصدی نرخ خدمات مهندسی معضل جدیدی دربخش تورم درصنعت مسکن می تواندبلشد ودرهراقتصادی این نوع تورم ها ویرانگرخواهدبودوبه طورقطعی سرمایه گذاری دربازار مسکن رادرآستانه تحول قرارخواهد داد.

این کارشناس بازارمسکن با تأکیدبراینکه متأسفانه تولیدمسکن برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد،گفت:تولیدمسکن به عنوان کالای زمان بربه هیمن راحتی صورت نخواهد گرفت وبه صورت قطعی انبوه سازان وتوسعه گران بخش مسکن بدون توجیه اقتصادی تمایلی برای حضوردر برنامه های دولت نخواهد داشت.

پورحاجت درآخرتأکیدکرد:فروش نفت برای ساخت خانه یک مدل انحراف اذهان عمومی از واقعیت های بازارمسکن است.

 

 

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support