افت شدید قیمت مسکن | درآمد مشاوران املاک از کارمندان کمتر شده | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

افت شدید قیمت مسکن | درآمد مشاوران املاک از کارمندان کمتر شده

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

8 ماه پیش 4008 بازدید
افت شدید قیمت مسکن | درآمد مشاوران املاک از کارمندان کمتر شده

به گزارش ملکیتا،کیانوش گودرزی،رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت:درحال حاضرما می‌توانیم شرایط رابه صورتی تغییربدیم ومدیریت کنیم که درسامانه املاک ومستغلات هیچ مشاوراملاکی نتواندکمسیون بالاترازتعرفه دریافت کندوهمه چیز بایددرسامانه ثبت شود،ماپیشنهاد داده‌ایم ولی کسی گوش نکرد.

وی بیان کرد:ازاسفندسال گذشته بازارمسکن دررکودکامل است واین وضعیت ادامه خواهدداشت وهمچنین قیمت مسکن درتهران هم کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهارنمود:درشهرک پردیس قیمت آپارتمان تا یک میلیاردتومان هم کاهش داشته است.زمانی که خریدوفروش املاک واردرکودمی‌شوداگردراقتصاداتفاقات خاصی رخ ندهدحداقل یک سال زمان می‌بردتابازارمسکن بازیابی شود.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

درآمدمشاوران املاک ازکارمندان کمترشده

کیانوش گودرزی بیان نمود:به دلیل رکوددربازارمسکن وکاهش معاملات خریدوفروش درآمدمشاوران املاک کاهش یافته است وازحقوق یک کارمندکمتراست.مادرحال حاضردرفازاول رکودبه سرمی‌بریم وابطال پروانه نداریم ولی اگراین کسادی ادامه داشته باشد تعدادزیادی ازمشاوران املاک پروانه خودراباطل کرده وتعدادشاغلان این حرفه کاهش یافته وبراقتصادکشورنیزتأثیردارد.

وی تصریح نمود:درکشورحدود250هزارمشاوراملاک دارای پروانه کسب وجودداردکه بادرنظرگرفتن کاهش درآمد این صنف درمعیشت 3تا4میلیون نفربه صورت مستقیم وغیرمشتقیم تأثیرمی‌گذارد.

کیانوش گودرزی بیان کرد:مشاوران املاک عامل گرانی مسکن نیستندوهرزمان قیمت مسکن افزایش یاکاهش یابد مشاوران املاک ضررمی‌کنند.اگرمی‌خواهیددربازارمسکن قیمت‌هاثابت بماندوهمچنین معاملات رونق بگیرددرمرحله اول قیمت زمین ومصالح ساختمانی ثابت بماند.

مانمی‌توانیم بگوییم که دربازارمسکن قرار است چه اتفاقی رخ دهد.دولت بایدمتغیرهای اقتصادی راثابت نگه داردوازطریق ساخت وسازعرضه وتقاضاراکنترل کند واگراین موارداجراشودمسکن ازکالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل می‌شودوقیمت آن ثابت می‌ماند ودرکنارآن معاملات هم رونق بهتری می‌گیرد.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان راباما به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support