درقزوین چندین واحدمسکن ملی به متقاضیان واگذارمی شود | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

درقزوین چندین واحدمسکن ملی به متقاضیان واگذارمی شود

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14719 بازدید
درقزوین چندین واحدمسکن ملی به متقاضیان واگذارمی شود

به گزارش ملکیتا،ظهریکشنبه فرهادسبحانی درنشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت سالگردتأسیس بنیادمسکن انقلاب اسلامی درسالن جلسات اداره کل بنیادمسکن برگزارشداظهارکرد:درروستاهای بالای20خانواریعنی691روستابا306هزارجمعیت و98هزارخانوارطرح هادی به اتمام رسیده است.

فرهادسبحانی بیان کرد:16هزارارزیابی فنی طی11ماه انجام شده که درراستای آن افرادمی توانند کلیه امورمرتبط بابنیادمسکن را ازسامانه راهوروبدون حضوردراداره پیگیری کنند

وی بابیان اینکه 464روستای استان ازاجرای طرح هادی برخوردارهستندتصریح نمود:تا الان طرح هادی253روستابه اتمام رسیده است وحدود67درصد میانگین استان قزوین بوده که درمیانگین کشوری این طرح بیش از50درصداست ومیانگین آمارخوبی نیزدرسایرشهرستانهای استان نیزوجودداردکه این فرآیندروبه رشداست.

اوی افزود:برای450روستای استان اخذسندانجام شده است وبیشترین مشکلی که درموردتهیه واخذسندمربوط به موقوفه بودن اراضی است که درتلاشیم تا این مشکل را مرتفع کنیم.

این مسئول ابرازکرد:بازسازی خانه های روستایی بادریافت200میلیون تومان تسهیلات5درصدی ازدیگربرنامه های بنیادمسکن است وهمچنین خانواده های دارای 2معلول،افرادتحت پوشش کمیته امداد،افرادمشمول تفاهم نامه 10هزاروایتام ازکمک های مالی بنیادمسکن برای ساخت وبازسازی خانه های خودبرخوردارهستند.

وی بابیان اینکه200واحدمسکن ملی درشهریورماه آماده ودراختیارمتقاضیان قرارمی گیرد تصریح کرد:تاکنون درطرح جهش تولیدمسکن 880نفرپول واریز کردندکه پیشرفت عملیات عمرانی مسکن آنان بسیارقابل توجه است.

این مسئول مطرح کرد:انجام قیررایگان در130روستا به مساحت5هزارو450مترمربع طی سال قبل،انجام مطالعات 798طرح هادی روستایی در استان صورت وبازنگری552طرح هادی ازدیگراقدامات بنیادمسکن می باشد.

سبحانی بیان کرد:درروستاها74هزار839جلدسندونیزدرشهرهای زیر25هزارنفردراستان صادرشده است که دراین میان 8319فقره سند شهری و61هزارو655فقره سندروستایی بوده است .

وی درآخربیان کرد:درسال1399و1400ساخت2هزارواحدمسکونی روستایی وشهری برای محرومین دردستورکارقرارگرفته بودکه سهمیه ابلاغی به سازی مسکن روستایی درسال قبل 4هزارواحدبودکه بالغ بر3هزارواحدبه مرحله اجرارسیده و2000هزارنفرازجامعه هدف این طرح به بانک هاجهت اخذتسهیلات معرفی شده اند.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رازیراین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support