شرایط اقتصادی مردم تهران را به سمت کانکس نشینی هدایت کرد!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

شرایط اقتصادی مردم تهران را به سمت کانکس نشینی هدایت کرد!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 16315 بازدید
شرایط اقتصادی مردم تهران را به سمت کانکس نشینی هدایت کرد!!

به گزارش ملکیتا،درکلانشهرها به ویژه درکلانشهری چون تهران به خاطر افزایش اجاره بها بدمسکنی رواج پیدا کرده است به صورتی که بسیاری ازمشاوران املاک به تازگی ازروش جدیدسکونت بعضی ازمستأجران خبرداده اندکه این موضوع بیشتردرحومه کلانشهرها درحال رخ دادن است.درسال های قبل خبرهایی ازاجاره زمین وپشت بام دررسانه ها منتشرشده بوداما این دفعه درکنارآن روشهای سکونت ظاهراًکانکس نشینی نیزرواج پیداکرده است.

یکی ازکارشناسان گفت:دربسیاری ازکشورهای توسعه یافته برای سامان دهی به وضعیت خانواده های بدمسکن ازکانکس هااستفاده می شود.واکنون درحومه تهران تعدادخریدوفروش این نوع کانکس های مسکونی روزبه روزافزایش می یابد.این کارشناس اظهارکرد:درایران حدود 19میلیون نفربدمسکن داریم که به نظرمی رسددولت بایدبرای این قشرفکرعاجل کند.

طبق بررسی هادربرخی ازسایت های فروش واجاره مستأجران ازمناطق بالایی به مناطق پایین ترمی روندتابودجه برای اجاره داشته باشند.ازطرف دیگرمستأجران مناطق پایینی به طرف حاشیه نشینی سوق داده شده اند.

یکی ازتولیدکنندگان کانکس بیان نمود: اجاره وفروش یک کانکس 18متری و15متری به قیمت 35و95میلیون تومان می باشدکه یک خانواده 3نفره با تمام امکانات دراین کانکس ها می توانندزندگی کنند.

یکی دیگرازتولیدکنندگان اظهارنمود:کانکس 18میلیون تومانی هم داریم اما به اصطلاح قوطی گفته می شودکه بیشتر برای نگهداری ازلوازم خانگی ازآن استفاده می شود.

وی افزود:تعدادمتعددی ازخریداران کانکس افراد وزوج هایی هستندکه امکان اجاره واحدمسکونی ندارندومجبورهستند اسباب ووسایل خودرا با اجاره یا خریداین کانکس ها درآن نگهداری کرده وخودبه خانه پدرومادرشان بروندوجداازهم زندگی می کنند.

یکی دیگراز شرکت های اجاره دهنده کانکس بیان نمود:شرایط اجاره کانکس برای زندگی بادیگر مواردفرقی نداردوشما می توانیدیک سازه رااجاره کرده وبرای تجهیزکارگاه،اسکان کارگران ویا برای زندگی خانواده به صورت موقت استفاده کنید.فقط می بایست دراین شرایط فضایی برای قرارگیری یا نصب سازه داشته باشید که پس ازاجاره کانکس را به محل خودمنتقل کنید واین مکان بایدملک شخصی شما باشدوسازه را نمی شود درمکان های عمومی یا اراضی کشوری قراردهید.

برای تکمیل گزارش به یکی ازسایت های اجاره کانکس مراجعه کردیم وچندآگهی اجاره کانکس رابررسی کرده وبایکی ازاین آگهی دهندگان تماس گرفتیم که آیا این کانکس ها حمام وسرویس بهداشتی دارد یا خیر؟

یکی ازاجاره دهندگان گفت:این کانکس درحیاط یک خانه واقع شده است ودارای حمام وسرویس بهداشتی،گازسه شعله وسینک ظرفشویی می باشدوخانواده ها بدون مزاحمت صاحبخانه می تواننددرآن زندگی کنند.

محمودفاطمی عقدا،رئیس سابق مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی درموردچرایی افزایش کانکس نشینی بیان نمود:شرایط اقتصادی وبالارفتن قیمت ها مردم را به این سمت برده است که به سمت بدمسکنی حرکت کنند.درضمن بالارفتن قیمت مصالح ساختمانی موجب شده تا قیمت تمام شده مسکن نیز از قبل گرانتر شود واین موضوع روی اجاره بها هم تآثیرمستقیم دارد.

وی افزود :درسال های اخیرکانکس نشینی یکی ازبدمسکن هایی است که رواج پیدا کرده است که ازمناطق پایینی کلانشهرها به طرف حاشیه ها وروستاها سوق داده شده است.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات خودتان رازیرهمین خبرکامنت کنید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support