فشاردولت تنهابرمشاوران املاک است!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

فشاردولت تنهابرمشاوران املاک است!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 16042 بازدید
فشاردولت تنهابرمشاوران املاک است!!

به گزارش ملکیتا،سعیدلطفی دبیراتحادیه مشاوران املاک اظهارداشت:دولت نظارتی بر روی قیمت هایی که مالکان به عنوان اجاره بهادرنظرگرفته اندنداردوفشاردولت تنها برمشاوران املاک است درصورتی که مشاوران نقشی درتعیین قیمت هاندارندوقیمت ازطرف مالک اعلام می شود.

وی درموردمصوبه شورای عالی مسکنوتعیین سقف افزایش 25درصدی اجاره بهادرتهران و20درصدی درسایرشهرها بیان نمود:براساس سنوات گذشته که ازسال99این مصوبه اعلام شده،ازاجرای این مصوبه ورعایت سقف اجاره بها تجربه خوبی نداشتیم.به صورتی که درسال 99شاهد افزایش 30درصدی اجاره بها،درسال دوم شاهد40درصدی اجاره بهاونیزسال سوم شاهد افزایش 46درصدی اجاره بها دربازارمسکن بودیم ودرهیچ سالی این مصوبه به اجرانرسید.

سعید لطفی با بیان اینکه امسال هم مصوبه سقف افزایش 25درصدی اجاره بهابه اجرا نمی رسد،گفت:دولت برروی قیمت هایی که مالکان به عنوان اجاره بها اعلام می کندنظارتی نداردوفشاردولت تنها برمشاوران املاک است درصورتی که مشاوران نقشی درتعیین قیمت ها ندارندوقیمت از سوی مالک اعلام می شود.

لطفی با اشاره به اهرم نظارتی واستفاده ازقوه قضاییه برای رعایت سقف 25درصدی افزایش اجاره گفت:دولت درمدت این سه سال که برای اجاره بها سقف تعیین کرده آیا تاکنون مشاهده شده که قوه قضاییه به یک موضوع ورودکرده باشه وبرای یک مالک پرونده ای باز شود؟تعزیرات کجاست؟آیا می تواندبه این موضوع ورود کند؟ازآنجایی که دراین مورد قانونی وجود نداردچه افزایش 26درصدی اجاره وچه افزایش200درصدی قابل پیگیری نیست.

وی تأکیدکرد:افزایش تولیدمسکن تنهاراهکارتنظیم بازاراجاره است وبا افزایش تولیدمسکن بین عرضه وتقاضا تعادل ایجادمی شودومی توان بازار راکنترل کردوبه غیرازاین راهکاری وجودندارد.

دبیراتحادیه مشاوران املاک تهران باتأکید براینکه به غیرازتولیدمسکن هیچ راهکاری وجودنداردودولت نمی توانددربازاراجاره بر مالک مسکن نظارتی داشته باشد،ادامه داد:مالک برای اینکه بدون تخلف قیمت اجاره راافزایش دهد،درکنارقیمت اعلام شده ازمستأجردرقرارداد12چک هم دریافت می کندودولت نمی تواندبراین فرایندنظارت کند.

 

 

 

 

هموطنان گرامی لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support