سقف تسهیلات خریدوساخت مسکن دوبرابرشد!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

سقف تسهیلات خریدوساخت مسکن دوبرابرشد!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 13039 بازدید
سقف تسهیلات خریدوساخت مسکن دوبرابرشد!!

به گزارش ملکیتا،براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی،با مصوبه عصردیروزشورای پول واعتبارسقف تسهیلات خریدوساخت مسکن ازمحل گواهی حق تقدم دوبرابرشد.

این تسهیلات برای زوجین درتهران 400میلیون تومان بودکه برمبنای مصوبه جدیدشورای پول واعتباربه800میلیون تومان افزایش یافت.درضمن برای زوجین درشهرستانها نیزاز160میلیون تومان به320میلیون تومان افزایش یافت.

پوشش هزینه تعمیروبازسازی واحدهای مسکونی هم که قبل80میلیون تومان بود‌به160میلیون تومان افزایش یافت.

درپایان جلسه شورای پول واعتبارمحمدرضافرزین بااعلام این خبربیان نمود:پیش ازاین درتهران سقف این تسهیلات به صورت انفرادی200میلیون تومان وبرای زوجین400میلیون تومان بودکه برمبنای مصوبه جدیدشورای پول واعتبار،درتهران سقف تسهیلات به صورت انفرادی400میلیون تومان وبرای زوجین به800میلیون تومان افزایش یافت.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

محمدرضافرزین درموردشهرهایی که جمعیت آنهااز200هزارنفربیشتراست سقف این تسهیلات راپیش ازاین به صورت انفرادی 160میلیون تومان و320میلیون تومان برای زوجین اعلام کرده بودکه درحال حاضربامصوبه جدید سقف این تسهیلات به ترتیب به320میلیون و640میلیون تومان افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد:درمناطق شهری نیزسقف تسهیلات به صورت انفرادی 120میلیون تومان وبرای زوجین 240میلیون تومان بودکه به ترتیب به صورت انفرادی به240وبرای زوجین به480میلیون تومان افزایش یافت.

رئیس شورای پول واعتباریادآورشد:همچنین سقف تسهیلات پوشش هزینه تعمیروبازسازی واحدهای مسکونی نیزکه پیش ازاین80میلیون تومان بودبه 160میلیون تومان افزایش یافت.

طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی پیش ازاین اوراق گواهی حق تقدم دراختیاربانک مسکن وبانک‌های تجاری بود ولی درحال حاضربراساس مصوبه جدید همه بانک‌ها می‌توانندازاین امکان استفاده کنند.

درپایان رئیس شورای پول واعتبار ادامه داد:وجوه اداره شده قراردادمناسبی است که برمبنای آن افرادمنابع خودرادربانکها می‌گذارند تابه افرادی که مدنظرشان است تسهیلات اعطاشود.بنابراین امیدواریم که این موضوع مهم دراعطای تسهیلات بسیاراثرگذارباشد.

 

 

 

 

همراهان همیشگی ملکیتالطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support