حق الزحمه املاکی‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

حق الزحمه املاکی‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 13508 بازدید
حق الزحمه املاکی‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟

به گزارش ملکیتا:برای خانه‌ای درتهران که مالک200میلیون پول پیش می‌خواهدوماهی10میلیون اجاره می‌گیردکمسیون مشاوراملاک معادل دومیلیون و500هزارتومان است.که پرداخت نیمی ازاین مبلغ برعهده مستأجراست ومابقی رابایدصاحبخانه ازجیب خود بدهد.درضمن زمانی که مبلغ کمسیون مشاوران املاک مشخص شد،مالک ومستأجربایدبه صورت جداگانه 9درصدمبلغی که به مشاوران املاک پرداخت کردند را به عنوان مالیات کناربگذارند.

اتحادیه مشاوران املاک حق الزحمه مشاورین املاک را نسبت به نوع معامله،ارزش ملک وشهری که درآن قراردادبین طرفین امضاءمی‌شود را تعیین می‌کنند به همین دلیل کمسیون مشاوراملاک بابت یک خانه 100متری مشابه درتهران ومشهد باهم متفاوت می‌باشد.شرایط ومقرراتی که وجود دارد،نشان می‌دهدکمسیون املاکی ها بافسخ قراردادرهن واجاره پابرجاست ومالک ومستأجر بعدازفسخ نمی‌تواننددرخواست بازگشت پولشان راداشته باشند.

آنچه بایددرموردحق الزحمه مشاوران املاک بدانید

حق الزحمه مشاوران املاک توسط اتحادیه مخصوص آن‌هامحاسبه می‌شود.طبق همین محاسبات حق کمسیون معاملات خریدوفروش بارهن واجاره تفاوت دارد.به صورتی که حق کمسیون معاملات رهن واجاره،25درصدازمبلغ کرایه است وازسوی دیگردرمعاملات خریدوفروش،25صدم درصد ازارزش ملک رابه عنوان حق الزحمه مشاوران املاک حساب می‌کنند.

درصورت فسخ قراردادحق کمسیون املاک پابرجاست.تفاوتی هم نداردکه مستأجرزیرمعامله بزند یامالک به هردلیلی ازاجاره دادن پشیمان شده باشد؛طرفین معامله برای دریافت حق کمسیون نمی‌توانندادعایی داشته باشند.همانطور که قبلاًدرمحاسبات کمسیون املاکی ها اشاره کردیم،9درصدازرقم نهایی را به عنوان مالیات ازمالک ومستأجردریافت می‌شودواملاکی ها این مبلغ رابه سازمان مالیات واریزمی‌کنند.درضمن باراه اندازی سامانه املاک ومستغلات،ازابتدای خردادمالک ومستأجرمی‌تواندد بدون نیاز به مراجعه به املاکی هاقراردادشان راثبت کنندوکدرهگیری دریافت کنند.

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات خودتان راباماوهمراهان همیشگی ملکیتابه اشتراک بگذارید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support