نرخ این واحدها بیشترکاهش یافته است!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

نرخ این واحدها بیشترکاهش یافته است!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 12707 بازدید
نرخ این واحدها بیشترکاهش یافته است!!

به گزارش ملکیتا،یک کارشناس مسکن بیان کرد:درهفته های اخیرنرخ آپارتمان‌های بزرگ نسبت به واحدهای کوچک کاهش بیشتری داشته است درحال حاضر بازارمسکن مشتری ندارد:واین بازار دررکودبه سرمی‌برد.دراین وضعیت دولت باید تلاش کندتاتولید مسکن افزایش یابدتا ازاین جهش آتی قیمت‌ها نیزجلوگیری شود.

حسن محتشم اظهارکرد:حدود دوسال قبل درشرایطی قرارداشتیم که اقتصادکلان مااندکی انقباضی عمل می‌کردوبه نوعی دربانکها حجم پول قفل بود؛این شرایط هم اکنون نیزتا حدودی وجوددارد.نقدینگی دربانک‌ها وجودداردکه بیشتر آن متعلق به سرمایه‌گذاران دانه درشت است که به طورمعمول به هربخشی واردمی‌شوندهمان بخش متورم می‌شود.

این کارشناس مسکن افزود:باتوجه به تعاملات بین المللی بین ایران،غرب،عربستان وسایرکشورها اندکی امیدواری نسبت به اقتصادکشورایجادشده است.درحال حاضرسرمایه‌گذاران درقسمت های مختلف بلاتکلیف هستندوتصمیمی برای ورود به یک بازارمشخص نگرفته‌اند.درحقیقت هردوبخش مولدوغیرمولددچارکسادی هستندوبه همین دلیل،درحال حاضرپول‌هادریستم بانکی فریزشده است.

وی بابیان اینکه بازارهای بورس،خودرو،ارزوطلاومسکن،همگی دچارثبات شده‌اند گفت:گزینه خوب  ومناسب آن است که سرمایه ها به طرف تولیدبرودتاگردش مالی واشتغال به وجودآید.اگرسرمایه‌ها به بازارمسکن بیایدبه غیراز رشد قیمت وفاصله گرفتن متقاضیان مصرفی ازمسکن موردنیاز فایده دیگری ندارد.

محتشم با اشاره به کاهش قیمت درهفته‌های اخیرگفت:قیمت آپارتمان‌های بزرگ نسبت به واحدهای کوچک کاهش بیشتری داشته است.هم اکنون دربازارمسکن مشتری وجودنداردواین بازاردررکودبه سرمی‌برد.دراین وضعیت دولت بایدتلاش کندازطریق مجموعه‌های حرفه‌ای صنعت ساختمان،تولیدمسکن راافزایش دهدواین موضوع باعث جلوگیری ازجهش آتی قیمت مسکن می‌شود.

وی با اشاره به تلاش دولت برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت:هم اکنون دردوحوزه ساخت وسازفعال است؛یکی قسمت خصوصی که به طورتقریبی سالیانه 400هزارواحد مسکونی تولیدمی‌کند.حوزه دیگر همان برنامه دولت  برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مربوط می‌شودکه درهفته‌های اخیروزارت راه وشهرسازی همکاری خیلی خوبی بامجموعه‌های انبوه‌سازی آغازکرده که امیدواری رابه بالارفتن عرضه مسکن ایجادکرده است.

 

 

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support