وعده ودستورمهم رئیس جمهور درموردمسکن!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

وعده ودستورمهم رئیس جمهور درموردمسکن!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

10 ماه پیش 13481 بازدید
وعده ودستورمهم رئیس جمهور درموردمسکن!!

رئیس جمهور درجلسه شورای عالی مسکن که صبح روز قبل برگزارشد،یکی ازمهمترین اولویت‌های مهم دولت برای مردم راتأمین مسکن دانست وباتأییداقدامات صورت گرفته درواگذاری زمین وساخت مسکن ازطرف دستگاه‌های مختلف،برجدیت وزارتخانه‌ها،بانک‌هاوقسمت‌های مختلف برای تداوم این اقدامات درقالب نهضت ملی مسکن تأکیدکرد.

وی برای ساخت مسکن تأمین زمین راازضرورت‌های تحقق اهداف نهضت ملی مسکن دانست وبابیان اینکه درزمینه واگذاری اراضی مازاد دولت،گام‌های خوبی برداشته شده،ازتمام دستگاه‌های اجرایی که هنوز موفق نشده‌انداراضی مازادخودرا واگذارنماینددرخواست نمودندکه هرچه سریعترنسبت به رفع مشکل واجرای تکالیف خوددراین مورد اقدام نمایند.

رئیس جمهور با توجه به پرداخت به موقع تسهیلات ساخت مسکن وتأکیدبراهمیت این موضوع درجهش مسکن سازی،ودرضمن به موجب قانون بانک‌هاموظفند20درصدتسهیلات بانکی رابه ساخت مسکن تخصیص دهند،بیان کرد:چنانچه بانک‌ها به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده امکان پرداخت تسهیلات را ندارند،باید به صورت شفاف ومعین به مردم اعلام ونسبت به آن میزان که قابل پرداخت است،به موقع اقدام نمایند.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

همچنین رئیس جمهور دراین جلسه وزیرراه وشهرسازی،وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی ووزیرکشور رامکلف کردبه برگزاری جلسه‌ای مشترک موضوع بیمه کارگران ساختمانی رابافوریت بررسی وراهکارهای مساعدت دولت برای تسریع درحل این موضوع راحفظ نمایند.

دراین جلسه همچنین گزارش‌هایی ازساماندهی مشاورین املاک،شناسایی واحدهای صنفی گوناگون وبرخوردباآنها،مدیریت مجازی بازارمسکن بانظارت برسکوهاوبازاریابی شبکه‌ای درحوزه مسکن وهمچنین میزان تولیدفولادوسیمان ومصالح ساختمانی ونحوه عرضه آن به بازارتولیدمسکن،واگذاری زمین درقالب نهضت ملی مسکن،مسکن نیروهای مصلح،انبوه سازی بافت‌های فرسوده،مسکن روستایی وتکمیل واحدهای مسکن مهرازطرف دستگاه‌های مختلف شد.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان را درزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support