پیش بینی قیمت تیرآهن درسال جدید | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

پیش بینی قیمت تیرآهن درسال جدید

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 17852 بازدید
پیش بینی قیمت تیرآهن درسال جدید

به گزارش ملکیتا ،قیمت آهن آلات ومیلگردبه دلیل اینکه جزءکالاهای پرمصرف درصنعت ساختمان سازی هستندبرای فعالان این حوزه وکسانی که دربازارسرمایه فعالیت دارند اهمیت زیادی دارد.عوامل بسیار زیادی هستندکه برقیمت آهن الات درایران تأثیرگذارمی باشند.درضمن باید این نکته رادرنظرداشت که برخی ازشرایط واتفاقات بازارغیرقابل پیش بینی هستندوممکن است درروندصعودی یانزولی این محصولات تأثیرگذارباشند

تیرآهن از مهمترین عناصر درساخت اسکلت فلزی ساختمان ها می باشد وبرای محاسبه هزینه ساخت یک سازه بایدتیرآهن درنظر بگیریم.یکی ازحوزه هایی که بیشترین مصرف آهن را داشته وپیش بینی قیمت آهن برای افرادی که درزمینه ساخت وساز فعالیت دارنداهمیت زیادی دارد.در ساختمان سازی حجم مصرفی این محصول بالا می باشد به همین دلیل تغیییرات درنرخ آهن بربازارمسکن تأثیرزیادی خواهد داشت.

درسال1401قیمت تیرآهن افزایش بسیارزیادی داشته است.تیرآهن ذوب آهن اصفهان به طورکلی نسبت به تیرآهن سایر شرکت ها قیمت بیشتری دارد وعلت آن کیفیت وبرندمی باشد.درسال 1401تیرآهن ذوب آهن به علت خرابی خطوط تولیدوکمبودعرضه به بازار تا حدزیادی افزایش پیدا کرد.درماه های آخر سال نیزبا بالارفتن نرخ دلار وجهش ناگهانی قیمت آهن بازهم قیمت نرخ تیرآهن ها رکوردشکنی زیادی داشت.

ولی به طورکلی قیمت تیرآهن وبسیاری ازسایزهای آن تحت تأثیرعرضه وتقاضا هستند.درصورتی که عرضه این محصول کم باشدوپاسخگوی تقاضای بازارنباشد افزایش  آن تاحد زیادی پیش بینی می گردد.تأثیرات نرخ تورم وهمچنین نرخ دلاربرقیمت تیرآهن هم اعمال می گردد.

پیش بینی قیمت آهن الات درکوتاه مدت وبلندمدت باکمک ابزارهای تحلیل بازارمالی امکان پذیر است .متأسفانه درهیچ شرایطی امکان تخمین قطعی قیمت هاوجودندارد.همیشه بسیاری ازعوامل ورویدادهای غیرمنتظره وجود دارندکه می توانندپیش بینی قیمت ها رابا اشکال مواج کنند.

بررسی نمودارهای قیمت آهن ومیلگرد درماه ها وسال های قبل نیز معیارخوبی برای پیش بینی درسال جدید می باشد.امیدواریم با مطالعه این خبرتا حدودی بتوانید قیمت ها وروند تغییرات آنها دربازاررا پیش بینی کنید.

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رازیراین خبرکامنت کنید

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support