آیا ارزان شدن مسکن فقط درخبرها است؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

آیا ارزان شدن مسکن فقط درخبرها است؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 13880 بازدید
آیا ارزان شدن مسکن فقط درخبرها است؟

عضوهیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن درواکنش به آمارکاهش 20درصدی قیمت مسکن اظهارنمود:به نظر می‌رسدکه آقای رهبربه همین صراحت اعلام نکردندکه قیمت مسکن کاهش داشته است.به طورکلی درکشورهیچ آماری درماه های گذشته دررابطه بابخش مسکن نداشتیم تابخواهیم آمارها رارصدکنیم تابفهمیم که باکاهش یا افزایش قیمت مسکن مواجه شدیم ویاکاهش یاافزایش تولیدمسکن داشته ایم.

پورحاجت افزود:براین مبنا،اگربخواهیم بدون اطلاع ازشرایط بازارمسکن،وضعیت قیمت هارا رسانه ای کنیم،به نظرمی‌رسدکه اشتباهی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد:من به عنوان فردی که سالیان سال دربازارمسکن فعالیت کردم،تحت هیچ شرایطی کاهش 20درصدی قیمت مسکن رارصدنکردم ودرضمن بازارمثل همون گذشته درشرایط خاصی قرارداردودربازارمسکن هیچ تغییرات بنیادی رخ نداده است.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن عنوان کرد:به نظر می رسدکماکان افزایش قیمت مسکن درماه های آینده به عنوان بازیگر اصلی خواهدبود؛با وجودتمام صحبت هایی که درموردکنترل تورم یاورودنهادهای نظارتی دربازارمسکن شد،ولی مشاهده می‌کنیم که تمام صحبت ها درحدگفتمان ژورنالیستی باقی مانده ودرضمن ما امروزبه عنوان کسانی که کف بازارمسکن فعالیت می‌کنیم،مشاهده می کنیم که مصالح ساختمانی ازابتدای سال تاالان دچارنوسانات شده است.

 

 

 

 

همراهان همیشگی ملکیتالطفاً نظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبربامابه اشتراک بگذارید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support