خواب عمیق در بازار مسکن!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

خواب عمیق در بازار مسکن!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

8 ماه پیش 3003 بازدید
خواب عمیق در بازار مسکن!!!

به گزارش ملکیتا،برای بازار مسکن هفته‌ای که سپری شد مطابق انتظاربارکودبود؛واین رکودراکارشناسان نمی‌توانند زمان پایان آن راپیش‌بینی کنند.بعضی معتقدنددرسال آینده این بازارمتناسب بانرخ تورم رشدمی‌کندولی این نظرنیزچندان مهم نیست.همانندشش ماه قبل بازار مسکن هفته کم‌نوسانی را پشت سرگذاشت.درسه سال گذشته خریدوفروش ملک کاهش یافته است وفعالان این بازار هیچ پیش‌بینی ازآینده آن ندارد.

امسال ازتیرماه به بعدمعاملات درکانال 2000واحدقرارگرفته که ازآذرماه سال1399تا الان بی سابقه بوده است.اگرچه نسبت به شهریور درمهرماه معاملات 20درصدافزایش یافت ولی بسیار ولی تمی‌توان این این افزایش رابه عنوان یک رونق نام برد.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

درپایتخت امسال درشهریورماه ومهرماه به ترتیب 2610و3111قراردادخریدوفروش مسکن امضاشدکه نسبت به سال قبل ودرهمین ماه مشابه کاهش 42 و56درصدی داشته است.

قیمت‌ها نیزتحت تأثیررکودمعاملات وهمچنین ثبات بازاربه تثبیت رسیده است وبعضی مواقع کاهش یافته است.درمقایسه با خرداد امسال قیمت‌های قطعی 3درصدوقیمت‌های پیشنهادی تا20درصدکاهش یافته است.برمبنای آمار به دست آمده از بانک مرکزی درآبان ماه قیمت مسکن درپایتخت 0.4درصد نسبت به مهرماه کاهش نشان می‌دهدودرضمن مهرماه درتهران متوسط قیمت هرمترخانه 76میلیون تومان است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید:اگر زمانی برسد که شرایط اقتصادی درثبات کامل باشد بازارملک برای آنکه خودرابازیابی کندبه یک سال زمان نیازدارد.

کیانوش گودرزی،رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان نمود:اگرازطریق تولیدعرضه مسکن راافزایش دهیم واطلاعات کافی درموردخانه‌های خالی داشته باشیم تا بتوانیم این تعداد را به حوزه فروش واجاره واردکنیم،دراین زمان می‌توانیم به ادامه آرامش بازارمسکن امیدوارباشیم.من معتقدم اگرانفاقات بحرانی وهیجانی دراقتصاد ومسکن پیش نیایددرسال آینده رونق داشته باشیم .

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support